جدول دروس رشته های کاردانش آموزش از راه دور دانشمند

 

***********************

شاخه کاردانش : 

هتلداری )1-6174)

گردشگری(1-6220)

حسابداری مالی(1-6172)

امور اداری (1-6171)

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (کد 6169-1)

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده (کد 6176-1)

گرافیک رایانه ای )314( با کد (1-9901)

کل مجموعه نهم

******

شاخه نظری :

علوم ریاضی

علوم تجربی

ادبیات و علوم انسانی