آموزش از راه دور الکترونیکی دخترانه دانشمند - فیلم های آموزشی

متوسطه اول

پایه هفتم

ریاضی

 زبان انگلیسی

عربی

علوم اجتماعی

فارسی

پیام های آسمانی

علوم تجربی

 

پایه هشتم

ریاضی

 زبان انگلیسی

عربی

علوم اجتماعی

فارسی

پیام های آسمانی

علوم تجربی

 

پایه نهم

ریاضی

 زبان انگلیسی

عربی

علوم اجتماعی

فارسی

پیام های آسمانی

علوم تجربی

متوسطه دوم

علوم انسانی

دهم

یازدهم

دوازدهم

 

ریاضی فیزیک

دهم

یازدهم

دوازدهم

 

علوم تجربی

دهم

یازدهم

دوازدهم