اخبار مدرسه :

 

-        ثبت نام ترم  تابستان 1401-1400 تا دهم مرداد ماه برای دانش آمو زان نظری و تا 25 مردادماه برای سایر دانش آموزان ادامه دارد . با توجه به اینکه اطلاعات دانش آموزان پایه دوازدهم به پایگاه امتحان نهایی ارسال می شود ضرورت دارد دانش آموزان اقدام لازم برای ثبت نام در مهلت مقرر را انجام دهند . بدیهی است در صورت عدم ثبت نام در مهلت مقرر هیچ گونه مسوولیتی متوجه مدرسه نخواهد بود . با آرزوی توفیق