میزان شهریه و هزینه تحصیل برابر اعلام وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی 1402-1401

 

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه

شهریه ثابت( ریال)

شهریه متغیر(ریال)

به ازای هر جلسه 90 دقیقه ای آموزش

شهریه ثابت(ریال)

شهریه متغیر(ریال)

به ازای هر جلسه 90 دقیقه ای آموزش

ثابت نیمسال

ثابت تابستان

عادی

الکترونیکی

ثابت نیمسال

ثابت تابستان

عادی

الکترونیکی

1800000

900000

500000

550000

230000

1800000

900000

530000

580000

250000

 

پرداخت شهریه به صورت نقد و اقساط و برای دانش آموزان برتر و در  شرایط خاص دارای تخفیف می باشد .