جزوات درسی و درسنامه های پیشنهادی

 

 

دینی 1

فارسی 1

زبان خارجه 1

جغرافی عمومی

الزامات محیط کار

عربی 1

مدیریت خانواده

 

دینی 2

فارسی 2

زبان خارجه 2

تاریخ معاصر

انسان و محیط زیست

عربی 2

کارگاه نوآوری و کارآفرینی

 

دینی 3

فارسی 3

زبان خارجه 3

علوم اجتماعی

سلامت و بهداشت

عربی 3 کاردانش

اخلاق حرفه ای

 

 

 

 

 

جامعه شناسی 1

تفکر  وسواد رسانه ای

زیست کاردانش

 

 

 

 

 

علوم و فنون 1

دینی 1 انسانی

آمادگی دفاعی

شیمی 2 تجربی

فیزیک 1

زیست 2

 

 

 

کارگاه کارآفرینی و تولید

آمار و احتمال