برنامه کلاسهای آموزش از راه دور دانشمند در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

روزهای هفته

 

پایه تحصیلی

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

4 الی 5/5

5/5 الی 7

4 الی 5/5

5/5 الی 7

4 الی 5/5

5/5 الی 7

4 الی 5/5

5/5 الی 7

دهم

دینی 1

فارسی 1

جغرافی عمومی و استان

الزامات محیط کار

 

 

زبان 1

شیمی کاردانش

یازدهم

فارسی2

دینی 2

 

 

تاریخ معاصر

 

عربی 2

زبان 2

ریاضی آمار (رشته انسانی)

دوازدهم

ریاضی 3  تجربی کارگاه نوآوری

فناوری های نوین

فارسی 3

مدیریت خانواده

 

 

تاریخ معاصر

عربی 3

پیش انسانی

 

 

ریاضی پایه

 

 

زبان خارجه

علوم اجتماعی

معارف اسلامی

پیش تجربی

 

ریاضی عمومی

فیزیک

فیزیک

 

زبان خارجه

 

معارف اسلامی

پیش ریاضی

 

 

 

 

 

زبان خارجه

 

معارف اسلامی

پیش هنر

 

 

 

 

 

زبان خارجه

 

معارف اسلامی